lunes, 21 de febrero de 2011

Texto 5. Traducción griego 2º Bachillerato

Ciro acoge a los desterrados de Mileto y pone cerco a la ciudad por mar y por tierra.

ὁ δὲ Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας, συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας. Καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἁθροίζειν στράτευμα.
(Jenofonte)

1.τοὺς ἐκπεπτωκότας part.perf. de ἐκπίπτω; 2. πρόφασις, -εως, ἡ = pretexto.

CUESTIÓN A
1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ὁ δὲ Κῦρος hasta θάλατταν.
2. Señalar dos derivados castellanos de γῆ (tierra)y otros dos de θάλαττα (mar).

domingo, 20 de febrero de 2011

Traducción 2º Bachilerato

De amicitia, también conocido por Laelius, es un diálogo de Cicerón, escrito en el 44 a. C. y dirigido a Ático.  El interlocutor es Lelio, amigo íntimo de Escipión, y sus dos yernos, C. Fannio y el augur Quinto Mucio Escévola. En el diálogo, Lelio discute la naturaleza de la amistad y los principios que deben gobernarla. Concluye que la amistad se funda en la virtud, que además la hace duradera.

Cicerón presenta su relación con Quinto Mucio Escévola,uno de los interlocutores de Lelio en el diálogo.
Q. Mucius augur multa narrare de C. Lelio, socero suo, memoriter et iucunde solebat,nec dubitare illum in omni sermone appellare sapientem. Ego autem a patre ita eram deductus ad Scaevolam, sumpta virili toga, ut, quoad possem et liceret, a senis latere nunquam discederem.
Cicerón , De amicitia, I,1


Pon el ratón sobre cada palabra para un somero análisis morfosintáctico.
  1. Traducción.
  2. Análisis morfosintáctico desde Ego hasta discederem.
  3. Señala los términos españoles derivados de los vocablos socerum  y turrem, indicando los procedimientos de su evolución.  

sábado, 12 de febrero de 2011

Mosaicos romanos

La palabra mosaico proviene etimológicamente de la palabra griega "musa". Se ha llegado a decir que tal nombre era debido a que en el mundo clásico, se consideraba un arte tan magnífico que debía estar inspirado por las musas. Y aunque los griegos fueron grandes maestros la técnica (antes que ellos ya lo habían utilizado los sumerios o los cretenses), como así lo atestiguan los mosaicos helenísticos, fueron los romanos los que se convertirían en auténticos expertos de este arte, propagándolo por toda la cuenca mediterránea. Muy interesante es este cuaderno didáctico sobre los mosaicos romanos publicado por el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena:
¿Qué es un mosaico?. ¿Dónde se ponían los mosaico?. ¿Cómo se construían los mosaicos?. ¿Quién hacía los mosaicos?. Tipos de mosaicos. Los temas de los mosaicos. Los mosaicos de Carthago-Nova.

jueves, 10 de febrero de 2011

Traducción 2º Bachillerato

Sigue del texto anterior:

"Multi in moenia atque ad portas cucurrerunt. In tanto periculo omnes cives intellexerunt se ab seditione ad bellum verti debere. Cincinatum igitur  dictatorem creaverunt. Praenestini, cum existimarent se tali imperatori resistere non posse, a moenibus discesserunt. Brevi tempore explorator Romanus nuntiavit eos haud procul Allia flumine castra posuisse."

  1. Traducción.
  2. Análisis morfosintáctico desde multi hasta debere.
  3. Señala los términos españoles derivados de los vocablos balneum  y bene, indicando los procedimientos de su evolución.  

Mapa de la Grecia mitológica.

Enlace donde podréis localizar  los lugares que aparecen en algunas leyendas de la mitología griega: ciudades, puertos, islas y montes.

Texto 4. Traducción Griego 2º Bachillerato

Encuentro de Tisafernes con los generales griegos.

παρὰ μεγάλου βασιλέως ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρεῖς· δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἵποντο. ἐπεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν ῾Ελλήνων στρατηγοί, ἔλεγε πρῶτος Τισσαφέρνης. (Jenofonte)

1. ὁ μέγας βασιλεύς = el rey persa; 2. Πέρσαι, -ων, οἱ = los Persas; 3. Aoristo de ἕπομαι.


1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐνταῦθα hasta Πέρσαι. 
2. Señalar dos derivados castellanos de βασιλεύς (rey) y otros dos de γυνή, γυναικός (mujer). 

martes, 8 de febrero de 2011

Texto 3. Traducción griego 2º Bachillerato

Los soldados, cuando supieron que no había peligro, recobran el ánimo y se disponen a colocarse en orden de batalla

ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχθη, ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη καὶ οἱ ἄρχοντες σῷοι. Ἅμα δὲ ὄρθρῳ παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι τοὺς ῞Ελληνας

1.   ἐκηρύχθη,  3ª sing. del aoristo pas. de κηρύσσω = anunciar

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ἐπεὶ δὲ hasta σῷοι.
2. Señalar dos derivados castellanos de φόβος (miedo) y otros dos de ἀρχή (comienzo, origen, poder).

domingo, 6 de febrero de 2011

Vocabulario griego


Os dejo un enlace donde podéis repasar y  aumentar vuestro vocabulario griego. Es un vocabulario básico que os puede ser útil para las traducciones. Entrad como invitados.

Cuaderno didáctico de Baelo Claudia

Ya va quedando menos para visitar Baelo Claudia, he encontrado un Cuaderno de Actividades  muy completo, publicado por el Gabinete Pedagógico de Bellas artes de Cádiz. Lo trabajaremos en clase.

sábado, 5 de febrero de 2011

Traducción 2º Bachillerato

El nombramiento de un dictador hace que los prenestinos se retiren del rio Alia

Nuntii Praenestini dixerunt nullum exercitum Romae instrui neque ullum imperatorem creatum esse, cum discordia inter plebem senatoresque esset. Tum Praenestinorum duces, qui occasionem sibi datam esse senserunt, magnis cum copiis ad portam Collinam progressi sunt. In urbe magna trepidatio fuit. Multi cives "ad arma" clamaverunt, cum urbem mox captum iri putarent;

  1. Traducción.
  2. Análisis morfosintáctico desde Sed hasta continuit.
  3. Señala los términos españoles derivados de los vocablos auscultare  y autumnum, indicando los procedimientos de su evolución.  

viernes, 4 de febrero de 2011

La policía italiana asegura haber descubierto la tumba de Calígula

 La policía italiana asegura haber descubierto la tumba de Calígula - ELPAIS.com - Última Hora
La tumba de Calígula, el emperador romano que es sinónimo de todo lo insano y depravado y que en la imagen popular de decadencia y amoralidad romanas está sólo un peldaño por debajo de Nerón, habría sido encontrada cerca del lago Nemi, 30 kilómetros al sur de Roma, donde el césar que quiso nombrar cónsul a su caballo (Incitato) disponía de una gran villa. El anuncio lo ha hecho la policía itali...Mostrar esta publicación