miércoles, 13 de junio de 2012

Texto 38. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Marsias, a quien mató Apolo, encuentra una flauta que había tirado Atenea y compite con Apolo.
ἀπέκτεινε δὲ ᾿Απόλλων καὶ τὸν ᾿Ολύμπου1παῖδα Μαρσύαν. οὗτος γὰρ εὑρὼν αὐλούς, οὓς ἔρριψεν ᾿Αθηνᾶ διὰ τὸ τὴν ὄψιν αὐτῆς ποιεῖν ἄμορφον, ἦλθεν εἰς ἔριν περὶ μουσικῆς ᾿Απόλλωνι.
1. Ὄλυμπος ,-ου,= Olimpo, padre de Marsias.

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde οὗτος hasta ἄμορφον.
2.Señalar dos derivados castellanos de δῆμος (pueblo, conjunto de ciudadanos) y otros dos de ἰατρός (médico).

Selectividad latín. Texto 17.Indutiomaro (Indutiomarus) se acerca al campamento. Sus jinetes provocan a los nuestros.
Interim ex consuetudine cotidiana Indutiomarus ad castra accedit atque ibi magnam partem diei consumit. Equites tela coniciunt et magna cum contumelia verborum nostros ad pugnam evocant.

1.Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.

miércoles, 6 de junio de 2012

Texto 37. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Segundo trabajo de Heracles: matar a la llamada Hidra de Lerna. Se describen su aspecto y el daño que causaba.
δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν1 ὕδραν κτεῖναι· αὕτη δὲ ἐν τῷ τῆς Λέρνης2 ἕλει3 ἐκτραφεῖσα ἐξέβαινεν εἰς τὸ πεδίον καὶ τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διέφθειρεν.
1. Λερναίoς,-α, -ον = de Lerna; 2. Λέρνη, -ης = Lerna, ciudad de la Argólida; ἕλος, -εος, τὸ = pantano, humedal.

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde αὕτη δὲ hasta διέφθειρεν.
2.Señalar dos derivados castellanos de ἆθλον (premio) y otros dos de μέσος (medio, mitad).

Selectividad Latín. Texto 19

Nuestra caballería derrota a los númidas( Numidae arum), acampados en desorden.

Equites nostri nocte inopinantes hostes aggrediuntur. Numidae enim barbara consuetudine nullis ordinibus passim consederant. Nostri magnum numerum eorum dormientium interficiunt.

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.

miércoles, 23 de mayo de 2012

Texto 36. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Medea se venga cruelmente de Jasón y huye en un carro tirado por dragones.
Μήδεια δὲ τοὺς παῖδας οὓς εἶχεν ἐξ Ἰάσονος, Μέρμερον καὶ Φέρητα1, ἀπέκτεινε, καὶ λαβοῦσα παρὰ Ἡλίου ἅρμα πτηνῶν δρακόντων ἐπὶ τούτου φεύγουσα ἦλθεν εἰς Ἀθήνας.
1. Μέρμερος καὶ Φέρης, ητος: = Mérmero y Feres, hijos de Jasón y Medea.

CUESTIÓN A:
1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Μήδεια hasta ἀπέκτεινε .
2. Señalar dos derivados castellanos de παῖς, παιδός (niño) y dos de ἥλιος(sol)

viernes, 18 de mayo de 2012

Texto 35. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Odiseo piensa construir un caballo de madera y hace el encargo a Epeo.
Ὕστερoν δὲ ἐπινοεῖ δουρείου1 ἵππου κατασκευὴν καὶ ὑποτίθεται Ἐπειῷ, ὃς ἦν ἀρχιτέκτων· οὗτος ἀπὸ τῆς Ἴδης ξύλα τεμών2 ἵππον κατασκευάζει κοῖλον ἔνδοθεν ει᾿ς τὰς πλευρὰς ἀνεῳγμένον.
1. δούρειος, -α, -ον = de madera; 2. Participio aoristo de τέμνω.

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ὕστερον hasta ἀρχιτέκτων.
2.Señalar dos derivados castellanos de ἵππος (caballo) y otros dos de ἀρχιτέκτων (arquitecto, constructor)

Selectividad latín. Texto 16.


Muerte en combate, entre otros caballeros, de Pisón de Aquitania (Piso Aquitanus).

In eo proelio ex equitibus nostris interficiuntur quattuor et septuaginta, in his vir fortissimus Piso Aquitanus amplissimo genere natus, cuius avus in civitate sua regnum obtinuerat.

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.

miércoles, 16 de mayo de 2012

Texto 34. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca:
Bodas de Cadmo y Harmonía.

Ζεὺς δὲ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα Ἁρμονίαν1͵ Ἀφροδίτης καὶ Ἄρεος2 θυγατέρα. καὶ
πάντες θεοὶ καταλιπόντες τὸν οὐρανόν͵ ἐν τῇ Καδμείᾳ3 τὸν γάμον εὐωχούμενοι
καθύμνησαν4. ἔδωκε δὲ αὐτῇ Κάδμος πέπλον.

1. Ἁρμονία -ας: Harmonía; 2. Ἄρης -εος: Ares; 3. Καδμεία -ας: Cadmea (antiguo nombre de la ciudad de Tebas); 4. καθυμνέω, -ῶ: cantar himnos.

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ πάντες hasta καθύμνησαν .
2. Señalar dos derivados castellanos de γάμος (matrimonio) y otros dos de πᾶς πᾶσα πᾶν (todo).

Texto 33. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca:
Las Harpías no dejan comer a Fineo.
ἔπεμψαν δὲ αὐτῷ καὶ τὰς ἁρπυίας οἱ θεοί· πτερωταὶ δὲ ἦσαν αὗται͵ καὶ
ἐπειδὴ τῷ Φινεῖ1 παρετίθετο τράπεζα͵ ἐξ οὐρανοῦ καθιπτάμεναι2 τὰ μὲν
πλείονα ἀνήρπαζον.

1. Φινεύς -έως: Fineo; 2. καθίπταμαι: bajar volando.

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ ἐπειδὴ hasta ἀνήρπαζον .
2. Señalar dos derivados castellanos de θεός (dios) y otros dos de πτερόν (ala).

domingo, 13 de mayo de 2012

Selectividad latín. Texto 15.


César se dirige hacia el enemigo tras tomar las medidas idóneas para el ataque.

Caesar, exposito exercitu et loco castris idoneo capto, cohortibus decem ad mare relictis, de tertia vigilia ad hostes contendit. Ipse noctu progressus milia passuum circiter XII, hostium copias conspexit. 
1. Traducción del texto. 
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado. 

viernes, 11 de mayo de 2012

Texto 33. Traducción Griego 2º Bachillerato

Texto 30. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Demeter busca por toda la tierra a Perséfone, raptada por Plutón.
Πλούτων δὲ Περσεφόνης ἐρασθεὶς, Διὸς1 συνεργοῦντος, ἥρπασεν αὐτὴν κρύφα. Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει2.
1. Ζεύς , Διός,= Zeus.; 2. Imperf. de περίειμι = recorrer.

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Δημήτηρ hasta περιῄει.
2.Señalar dos derivados castellanos de γῆ (tierra) y otros dos de αὐτός (el mismo, el propio).

Texto 32. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Tetis intenta hacer inmortal a Aquiles mediante el fuego y la ambrosía.
ὡς δὲ ἐγέννησε1 Θέτις ἐκ Πηλέως2 βρέφος, ἀθάνατον θέλουσα ποιῆσαι τοῦτο, κρύφα Πηλέως εἰς τὸ πῦρ ἐγκρύβουσα3 τῆς νυκτὸς ἔφθειρεν ὃ ἦν αὐτῷ θνητὸν πατρῷον, μεθ᾿ ἡμέραν δὲ ἔχριεν ἀμβροσίᾳ.
1. Aoristo de γεννάω; 2. Πελεύς ,-έως , = Peleo, padre de Aquiles. 3. ἐγκρύβουσα = participio de ἐγκρύβω = ἐγκρύπτω

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde κρύφα hasta πατρῷον.

2.Señalar dos derivados castellanos de πῦρ (fuego) y otros dos de ἡμέρα (día).

Texto 31. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
 Se describe al monstruo llamado Quimera y se habla del daño que causaba.
εἶχε δὲ προτομὴν1 μὲν λέοντος͵ οὐρὰν δὲ δράκοντος͵ τρίτην δὲ κεφαλὴν μέσην αἰγός͵ δι΄ ἧς πῦρ ἀνίει. καὶ τὴν χώραν διέφθειρε͵ καὶ τὰ βοσκήματα ἐλυμαίνετο· μία γὰρ φύσις τριῶν θηρίων εἶχε δύναμιν.
1. προτομή, -ῆς, = la parte anterior de su cuerpo

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde εἶχε δὲ hasta ἀνίει.
2.Señalar dos derivados castellanos de κεφαλή (cabeza) y otros dos de φύσις ( la naturaleza).

Texto 29. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Después de llegar a Tirinto, Heracles está dispuesto a realizar el trabajo que le encargó Euristeo: la muerte del león de Nemea, nacido de Tifón.
τοῦτο ἀκούσας Ἡρακλῆς εἰς Τίρυνθα ἦλθε͵ καὶ τὸ προσταττόμενον ὑπὸ Εὐρυσθέως ἐτέλει. πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν· τοῦτο δὲ ζῷον ἦν ἄτρωτον͵ ἐκ Τυφῶνος γεγεννημένον1.
1. Participio de perfecto pasivo de γεννάω

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde τοῦτο hasta ἐτέλει.
2.Señalar dos derivados castellanos de ἀκούω (oír) y otros dos de ζῷον (ser vivo).

Texto 25. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
El rey Preto envía a Belerofonte con una carta para Yóbates en la que, pretextando la muerte de la Quimera, le pide que mate a Belerofonte.
Προῖτος δὲ πιστεύσας ἔδωκεν ἐπιστολὰς αὐτῷ πρὸς Ἰοβάτην κομίσαι͵ ἐν αἷς ἐνεγέγραπτο1 Βελλεροφόντην ἀποκτεῖναι. Ἰοβάτης δὲ ἀναγνοὺς2 ἐπέταξεν αὐτῷ Χίμαιραν κτεῖναι͵ νομίζων αὐτὸν ὑπὸ τοῦ θηρίου διαφθαρήσεσθαι.
1. Pret. Pluscuamperfecto (voz media) de ἐγγράφω; 2. Nom. sing. part. aor. de ἀναγιγνώσκω

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Ἰοβάτης hasta διαφθαρήσεσθαι.
2.Señalar dos derivados castellanos de γράφω (escribir) y otros dos de ἐπιστολή (carta).

martes, 8 de mayo de 2012

Texto 21. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca :
Descripción de las Sirenas.
τούτων1 ἡ μὲν ἐκιθάριζεν, ἡ δὲ ᾖδεν, ἡ δὲ ηὔλει, καὶ διὰ τούτων ἔπειθον καταμένειν2 τοὺς παραπλέοντας. εἶχον δὲ ἀπὸ τῶν μηρῶν ὀρνίθων μορφάς.

1. Se refiere a las Sirenas; 2. Valor final.

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ διὰ hasta παραπλέοντας .
2. Señalar dos derivados castellanos de διά (a través de) y otros dos de μορφή (forma) (1 punto).

lunes, 30 de abril de 2012

Texto 20. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca:
Descripción de la Esfinge de Tebas.
εἶχε δὲ πρόσωπον μὲν γυναικός͵ στῆθος δὲ καὶ βάσιν καὶ οὐρὰν λέοντος καὶ πτέρυγας ὄρνιθος. μαθοῦσα δὲ αἴνιγμα παρὰ μουσῶν ἐπὶ τὸ Φίκιον1 ὄρος ἐκαθέζετο͵ καὶ τοῦτο προύτεινε2 Θηβαίοις.

1. Φίκιον -ου: Ficio (monte).
2. Imperfecto de προτείνω

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde εἶχε hasta ὄρνιθος
2. Señalar dos derivados castellanos de γυνή, γυναικός (mujer) y otros dos de μοῦσα (musa).

Selectividad Latín. Texto 14Labieno (Labienus) vuelve a la ciudad de Agedinco (Agedincum, -i) al encuentro de César.
Hoc negotio confecto Labienus revertitur Agedincum, ubi impedimenta totius exercitus relicta erant. Inde cum omnibus copiis ad Caesarem pervenit. Defectione Haeduorum cognita bellum augetur.

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.

viernes, 27 de abril de 2012

Seectividad latín. texto 13


César fortifica su posición y se acerca a Afranio (Afranius, -i).

Caesar, cognita locorum natura, ponti castrisque praesidio sex cohortes relinquit atque omnia impedimenta et postero die omnibus copiis ad Ilerdam proficiscitur et sub castris Afrani consistit.

Ilerda, -ae: “Lérida”

1.Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.

miércoles, 25 de abril de 2012

Texto 19. Traducción Griego 2º Bachillerato

Prometeo, por robar el fuego a Zeus para los hombres, recibe un duro castigo.

Προμηθεὺς1 δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ πῦρ͵ λάθρᾳ ∆ιὸς ἐν νάρθηκι κρύψας. ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς͵ ἐπέταξεν2 Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ3 ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι.

1. Προμηθεύς -έως: Prometeo; 2. Aor. de ἐπιτάττω: ordenar; 3. Καύκασος -ου: Cáucaso (monte de Asia).

CUESTIÓN A
1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ὡς δὲ hasta προσηλῶσαι (1 punto).
2. Señalar dos derivados castellanos de γῆ (tierra) y otros dos de πῦρ (fuego) (1 punto).

Selectividad Latín. Texto 11

Roscio, enviado por César, se entrevista con Pompeyo y los cónsules. Ellos a su vez lo hacen portador de un nuevo escrito.

Acceptis mandatis, Roscius paucis cum sociis Capuam pervenit ibique consules Pompeiumque invenit et postulata Caesaris renuntiat. Illi,re deliberata, respondent scriptaque ad eum mandata per eosdem remittunt.

Nota: Capua -ae: "Capua" (nombre de ciudad). 

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.
 

Texto 18. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO:
Edipo vence a la Esfinge, se casa con la reina y engendra hijos de ella.

ἡ μὲν οὖν Σφὶγξ ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἑαυτὴν ἔρριψεν͵ Οἰδίπους δὲ καὶ τὴν βασιλείαν παρέλαβε καὶ τὴν μητέρα ἔγημεν ἀγνοῶν͵ καὶ παῖδας ἐτέκνωσεν ἐξ αὐτῆς Πολυνείκην1 καὶ Ἐτεοκλέα2.

1. Acusativo sing. de Πολυνείκης -ους: Polinices; 2. Ἐτεοκλῆς -έους: Eteocles.

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Οἰδίπους hasta ἐξ αὐτῆς.
2. Señalar dos derivados castellanos de γάμος (matrimonio) y otros dos de παῖς, παιδός (niño).

jueves, 19 de abril de 2012

Selectividad Latín. Texto 10

El avance de los helvecios causa problemas (2003)

Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias traduxerant et in Haeduorum fines pervenerant eorumque agros populabantur. Haedui, cum se suaque ab iis defendere non possent, legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium.

rogatum, supino en acusativo, valor final, para pedir

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.


martes, 17 de abril de 2012

Texto17. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO
Eneo ofrece sacrificios de primicias a todos los dioses, pero se olvida de Ártemis: aquí está el origen de la muerte de Meleagro
Μελέαγρος δὲ ἀνὴρ ἄτρωτος καὶ γενναῖος γενόμενος τόνδε τὸν τρόπον ἐτελεύτησεν. ἐτησίων καρπῶν ἐν τῇ χώρᾳ γενομένων, τὰς ἀπαρχὰς Οἰνεὺς1 θεοῖς πᾶσι θύων μόνης ᾿Αρτέμιδος2 ἐξελάθετο3.
1. Οἰνεύς, -έως = Eneo, padre de Meleagro; 2.Ἄρτεμις, -ιδος = Ártemis, nombre de diosa; 3. 3ª p. sing. del aoristo medio de ἐκλανθάνω.

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Μελέαγρος hasta ἐτελεύτησε.(1 punto)
2.Señalar dos derivados castellanos de θεός (dios, diosa) y otros dos de μόνος (solo, único) (1 punto)

Selectividad Latín. Texto 9.

Movimientos de tropas previos a la batalla (Sept-2003)
Transeunt Rhenum navibus ratibusque triginta milibus passuum infra eum locum, ubi pons erat perfectus praesidiumque ab Caesare relictum: primos Eburonum fines adeunt; multos ex fuga dispersos excipiunt, magno pecoris numero, cuius sunt cupidissimi barbari, potiuntur.

Eburones um, Eburones, pueblo de la Galia

1. Traducción del texto.
2. Anñalisis del texto subrayado.

domingo, 15 de abril de 2012

Selectividad Latín. Texto 8.

César observa reacciones diversa tras un discurso (junio 2003)
Hac oratione ab Diviciaco habita, omnes qui aderant magno fletu auxilium a Caesare petere coeperunt. Animadvertit Caesar unos ex omnibus Sequanos nihil earum rerum facere quas ceteri facerent sed tristes capite demisso terram intueri.

1. Traducción del texto.
2. Análisis del texto subrayado.

viernes, 13 de abril de 2012

Selectividad Latín. Texto 7.

La noticia de la derrota de los nervios provoca reacciones en sus aliados (2002)
Aduatuci, de quibus supra diximus, cum omnibus copiis auxilio Nerviis venirent, hac pugna nuntiata, ex itinere domum reverterunt; cunctis oppidis castellisque desertis sua omnia in unum oppidum egregie natura munitum contulerunt.

 Aduatuci orum, Aduatucos, pueblo de la Galia

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.


jueves, 12 de abril de 2012

Selectividad Latín. Texto 6.


César se confía, pero los enemigos siguen atentos (2002)
Sed meridie, cum Caesar pabulandi causa tres legiones atque omnem equitatum cum Gaio Trebonio legato misisset, repente hostes ex omnibus partibus ad pabulatores advolaverunt, sic uti ab signis legionibusque non absisterent.

pabulandi causa, gerundio en genitivo, valor final,  a forrajear

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.


miércoles, 11 de abril de 2012

Texto 16. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca (5 puntos):
Descripción del Minotauro y de su reclusión por Minos en el laberinto construido por Dédalo
οὗτος εἶχε ταύρου πρόσωπον͵ τὰ δὲ λοιπὰ ἀνδρός· Μίνως δὲ ἐν τῷ λαβυρίνθῳ κατά τινας χρησμοὺς κατακλείσας αὐτὸν ἐφύλαττεν. ἦν δὲ ὁ λαβύρινθος͵ ὃν Δαίδαλος κατεσκεύασεν͵ οἴκημα καμπαῖς πολυπλόκοις .

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Μίνως hasta ἐφύλαττεν.(1 punto)
2.Señalar dos derivados castellanos de ἀνήρ (hombre, varón) y otros dos de ταῦρος (toro) (1 punto)

martes, 10 de abril de 2012

Texto 14. Traducción Griego 2º Bachillerato

Consecuencias que experimentan los soldados al comer miel de unas colmenas

τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἦν αὐτόθι, καὶ τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν πάντες ἄφρονές τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν καὶ κάτω διεχώρει αὐτοῖς καὶ ὀρθὸς οὐδεὶς ἐδύνατο ἵστασθαι. Jenofonte, Anábasis

1. ἤμουν: 3ª pl. del imp.ind.de ἐμέω = vomitar

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ τῶν hasta ἐγίγνοντο. 
2. Señalar dos derivados castellanos de φαγεῖν (comer)y otros dos de ὀρθός (recto, erguido)