miércoles, 10 de mayo de 2017

Texto 55. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, Anábasis (5 puntos): Los tinos, un pueblo de Tracia, atacados por un numeroso ejército griego, deciden firmar un acuerdo.

 Οἱ δὲ Θυνοὶ1 ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄρους πολλοὺς µὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ πελταστάς, πολλοὺς δὲ ἱππέας, καταβάντες2 ἱκέτευον σπείσασθαι, καὶ πάντα ὡµολόγουν ποιήσειν καὶ πιστὰB3 λαµβάνειν ἐκέλευον. 1. Θυνοί -ῶν, οἱ = los tinos (pueblo de Tracia).  2. Participio aoristo de καταβαίνω.  3. De πιστόν, -οῦ (τό) = garantías o compromiso de fidelidad.

CUESTIÓN A: 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καταβάντες hasta ποιήσειν (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de ἀντί- «contra» y dos de ὄνοµα «nombre» (1 punto).
 CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1. La poesía épica 2. La historiografía.

Texto 54. Traducción Griego. 2º bachillerato.


TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, Anábasis (5 puntos): Los soldados, mietras descansaban, no perdían de vista al jefe y a sus hijos

Ταύτην µὲν τὴν νύκτα διασκηνήσαντες οὕτως ἐκοιµήθησαν ἐν πᾶσιν ἀφθόνοις πάντες οἱ στρατιῶται, ἐν φυλακῇ ἔχοντες τὸν κώµαρχον καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ὁµοῦ ἐν ὀφθαλµοῖς.

CUESTIÓN A: 1.  Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Ταύτην hasta στρατιῶται (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de πολύς «mucho» y dos de θεός «dios» (1 punto).
CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1. El drama ático: tragedia y comedia  2. La poesía lírica

Texto 53. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca (5 puntos): Cécrope fue el primer rey del Ática y la región se llamaba Cecropia por él.

Κέκροψ αὐτόχθων, συµφυὲς ἔχων σῶµα ἀνδρὸς καὶ δράκοντος, τῆς Ἀττικῆς ἐβασίλευσε πρῶτος, καὶ τὴν γῆν πρότερον λεγοµένην Ἀκτὴν ἀφ΄ ἑαυτοῦ Κεκροπίαν ὠνόµασεν.

1. Κέκροψ, -οπος (ὁ) = Cécrope.  2. Κεκροπία, –ας (ἡ) = Cecropia.  3. Ἀκτή, -ῆς (ἡ) = Acte.

CUESTIÓN A: 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Κέκροψ hasta πρῶτος (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de λόγος «palabra, tratado» y dos de τραῦµα «herida» (1 punto).

 CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1. La poesía lírica  2. La historiografía

Texto 52. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, Anábasis (5 puntos):  Los soldados sufren las inclemencias de la nieve y del Bóreas (viento del Norte) que los deja helados.

Ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου σταθµοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα. ὁ δὲ τρίτος 1 ἐγένετο χαλεπὸς καὶ ἄνεµος βορρᾶς ἐναντίος ἔπνει παντάπασιν ἀποκαίων πάντα καὶ πηγνὺς 2 τοὺς ἀνθρώπους.

1. Se sobrentiende «jornada». 2. Nominativo singular masculino del participio de presente de πήγνυµι.

CUESTIÓN A: 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ὁ δὲ τρίτος hasta el final (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de γῆ «tierra» y dos de τόπος «lugar» (1 punto).

CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1. La poesía lírica  2. La historiografía

Texto 51. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca (5 puntos): Glauco murió al caer en una tinaja de miel y Minos consulta al oráculo para encontrarlo.

 Γλαῦκος 1 δὲ ἔτι νήπιος ὑπάρχων 2, µῦν διώκων εἰς µέλιτος πίθον πεσὼν 3 ἀπέθανεν. ἀφανοῦς 4 δὲ ὄντος αὐτοῦ, Μίνως πολλὴν ζήτησιν ποιούµενος περὶ τῆς εὑρέσεως ἐµαντεύετο.

1. Γλαῦκος, -ου (ὁ) = Glauco.  2. ὑπάρχω = ser.  3 Participio de aoristo de πίπτω.  4. De ἀφανής, -ές.

CUESTIÓN A: 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Γλαῦκος hasta ἀπέθανεν (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de ἄνθρωπος «hombre» y dos de ἵππος «caballo» (1 punto).

CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1.  La poesía épica.

Texto 50. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, Anábasis (5 puntos): Ascensión del ejército hasta ver el campamento.
Ἐπειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη 1, οἱ πελτασταὶ προϊόντες 2 καὶ κατιδόντες 3 τὸ στρατόπεδον οὐκ ἔµειναν τοὺς ὁπλίτας, ἀλλ’ ἀνακραγόντες ἔθεον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον.

1. Acusativo plural de ὄρος, -εος (τό).  2. Participio de πρόειµι = προέρχοµαι.  3. De καθοράω.

CUESTIÓN A: 1.  Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde οἱ πελτασταὶ hasta ὁπλίτας (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de δέκα «diez» y dos de κεφαλή «cabeza» (1 punto)

 CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1.  La poesía épica. 2.  La oratoria.

Griego selectividad, otras comunidades, Texto 6


Posidón y Atenea se disputan el dominio de la región del Ática

ἧκεν οὖν πρῶτος Ποσειδῶν ἐπὶ τὴν ᾿Αττικήν,
καὶ πλήξας1 τῇ τριαίνῃ κατὰ μέσην τὴν ἀκρόπολιν2 ἀπέφηνε3 θάλασσαν,
 ἣν νῦν Ἐρεχθηίδα4 καλοῦσι.
 μετὰ δὲ τοῦτον ἧκεν ᾿Αθηνᾶ, καὶ ποιησαμένη Κέκροπα5 μάρτυρα6 τῆς καταλήψεως7 ἐφύτευσεν ἐλαίαν. (Apolodoro, Biblioteca, 3.14.1)

Notas:1) Participio de πλήσσω.2) κατὰ...ἀκρόπολιν: “en medio de la acrópolis”. 3) Aoristo de ἀποφαίνω. 4) Ἐρεχθηίς ‑ίδος: “Erecteida”. 5) Κέκροψ –οπος: “Cécrope”, rey de Atenas. 6) Predicativo de Κέκροπα. 7) “toma de posesión”

Griego selectividad, otras comunidades. Texto 5


Ciro, cuando vivía entre pastores, fue elegido rey de los niños con los que jugaba.

Ὅτε ἦν δεκαέτης Κῦρος, ἔπαιζε ἐν τῇ κώµῃ ταύτῃ ἐν ᾗ ἦσαν αἱ βουκολίαι αὗται, ἔπαιζε δὲ µετ’ ἄλλων ἡλικιωτῶν ἐν ὁδῷ. καὶ οἱ παῖδες παίζοντες εἵλοντο1 ἑαυτῶν βασιλέα, ὅτι ἐνόµιζον Κῦρον εἶναι τοῦ βουκόλου2 παῖδα.

Notas:1.Aoristo medio de αἱρέω.2.“pastor de bueyes”

Griego selectividad, otras comunidades Texto 4


Clitemnestra y su amante Egisto asesinan a Agamenón

ὁ Ἀγαµέµνων, εἰσελθὼν1 εἰς Μυκήνας µετὰ τῆς Κασάνδρας2 , ἀναιρεῖται ὑπὸ Αἰγίσθου3 καὶ Κλυταιµνήστρας4 . αὐτὴ γὰρ δίδωσι5 αὐτῷ6 χιτῶνα ἄχειρα7 , καὶ τοῦτον8 φονεύει, καὶ ἔπειτα βασιλεύει Μυκηνῶν9 Αἴγισθος. Ἠλέκτρα Ὀρέστην10 τὸν ἀδελφὸν κλέπτει καὶ δίδωσι5 Στροφίῳ11 .


Notas: 1) εἰσελθὼν: de εἰσέρχοµαι. 2) Κασάνδρα, -ας: “Casandra”. 3) Αἴγισθος, -ου: “Egisto”. 4) Κλυταιµνήστρα, -ας: “Clitemnestra”. 5) δίδωσι: 3ª persona singular del presente indicativo del verbo δίδωµι. 6) αὐτῷ: se refiere a Agamenón. 7) ἄχειρ, ος: “sin mangas” 8) τοῦτον: se refiere a Agamenón. 9) Μυκηνῶν: genitivo complemento régimen de βασιλεύει. 10) Ὀρέστης, -ου: “Orestes”. 11) Στρόφιος, -ου “Estrofio”.

Griego selectividad, otras comunidades Texto 3

Demetrio Falereo aconseja al rey Ptolomeo que lea 

Δηµήτριος ὁ Φαληρεὺς1 Πτολεµαίῳ2 τῷ βασιλεῖ παρῄνει3 τὰ περὶ βασιλείας καὶ ἡγεµονίας βιβλία κτᾶσθαι4 καὶ ἀναγιγνώσκειν· ἃ5 γὰρ οἱ φίλοι τοῖς βασιλεῦσιν οὐ θαρροῦσι παραινεῖν, ταῦτα5 ἐν τοῖς βιβλίοις γέγραπται6.   (Plutarco, Moralia 189d)

NOTAS: 1) Δηµήτριος ὁ Φαληρεὺς: de Δηµήτριος, -ου y Φαληρεύς, -εως, “Demetrio Falereo”. 2) Πτολεµαίῳ: de Πτολεµαῖος, -ου, “Ptolomeo” (rey de Egipto). 3) παρῄνει: de παραινέω. 4) κτᾶσθαι: infinitivo de κτάοµαι. 5) ἃ… ταῦτα: “las cosas que… esas…”. 6) Perfecto pasivo de γράφω.

Griego selectividad, otras comunidades Texto 2

Maniobras militares de Alcibiades

ἐκεῖθεν δὲ Ἀλκιβιάδης, συλλέξας δέκα τάλαντα, ἧκεν εἰς τὴν Σάμον1 . Θρασίβουλος2 δὲ σὺν τριάκοντα ναυσὶν ἐπὶ Θρᾴκης3 ᾤχετο, ἐκεῖ δὲ τά τε ἄλλα χωρία κατεστρέψατο καὶ Θάσον4 , ἔχουσαν κακῶς5 ὑπό τε τῶν πολέμων καὶ στάσεων6 καὶ λιμοῦ.

Notas: 1) Σάμον: (la isla de) Samos; 2) Θρασίβουλος: Trasibulo; 3) Θρᾴκης: de Θρᾴκη, (la región de) Tracia; 4) Θάσον: (la isla de) Tasos; 5) ἔχουσαν κακῶς: κακῶς ἔχειν = pasarlo mal; 6) στάσεων: de στάσις, discordia.

Griego selectividad: otras comunidades Texto 1

Teseo vuelve de Creta y Egeo se suicida

Θησεὺς1 δέ, πλέων ἀπὸ τῆς Κρήτης, ἐπελάθετο2 πετάσαι3 τὴν ναῦν λευκοῖς ἱστίοις. Αἰγεὺς4 δέ, ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἰδὼν5 τὴν ναῦν ἔχουσαν μέλαν ἱστίον, καὶ νομἰσας Θησέα ἀποθανεῖν6 , ἔρριψε ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν.   (Adaptado de Apolodoro, Epit. 1.10-11)

Notas: 1) Θησεύς: Teseo; 2) ἐπελάθετο: aoristo de ἐπιλανθάνομαι; 3) πετάσαι: infinitivo de aoristo de πετάννυμι; 4) Αἰγεύς: Egeo; 5) ἰδών: participio de aoristo de ὁράω; 6) ἀποθανεῖν: infinitivo de aoristo de ἀποθνῄσκω.