lunes, 30 de abril de 2012

Texto 20. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca:
Descripción de la Esfinge de Tebas.
εἶχε δὲ πρόσωπον μὲν γυναικός͵ στῆθος δὲ καὶ βάσιν καὶ οὐρὰν λέοντος καὶ πτέρυγας ὄρνιθος. μαθοῦσα δὲ αἴνιγμα παρὰ μουσῶν ἐπὶ τὸ Φίκιον1 ὄρος ἐκαθέζετο͵ καὶ τοῦτο προύτεινε2 Θηβαίοις.

1. Φίκιον -ου: Ficio (monte).
2. Imperfecto de προτείνω

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde εἶχε hasta ὄρνιθος
2. Señalar dos derivados castellanos de γυνή, γυναικός (mujer) y otros dos de μοῦσα (musa).

Selectividad Latín. Texto 14Labieno (Labienus) vuelve a la ciudad de Agedinco (Agedincum, -i) al encuentro de César.
Hoc negotio confecto Labienus revertitur Agedincum, ubi impedimenta totius exercitus relicta erant. Inde cum omnibus copiis ad Caesarem pervenit. Defectione Haeduorum cognita bellum augetur.

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.

viernes, 27 de abril de 2012

Seectividad latín. texto 13


César fortifica su posición y se acerca a Afranio (Afranius, -i).

Caesar, cognita locorum natura, ponti castrisque praesidio sex cohortes relinquit atque omnia impedimenta et postero die omnibus copiis ad Ilerdam proficiscitur et sub castris Afrani consistit.

Ilerda, -ae: “Lérida”

1.Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.

miércoles, 25 de abril de 2012

Texto 19. Traducción Griego 2º Bachillerato

Prometeo, por robar el fuego a Zeus para los hombres, recibe un duro castigo.

Προμηθεὺς1 δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ πῦρ͵ λάθρᾳ ∆ιὸς ἐν νάρθηκι κρύψας. ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς͵ ἐπέταξεν2 Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ3 ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι.

1. Προμηθεύς -έως: Prometeo; 2. Aor. de ἐπιτάττω: ordenar; 3. Καύκασος -ου: Cáucaso (monte de Asia).

CUESTIÓN A
1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ὡς δὲ hasta προσηλῶσαι (1 punto).
2. Señalar dos derivados castellanos de γῆ (tierra) y otros dos de πῦρ (fuego) (1 punto).

Selectividad Latín. Texto 11

Roscio, enviado por César, se entrevista con Pompeyo y los cónsules. Ellos a su vez lo hacen portador de un nuevo escrito.

Acceptis mandatis, Roscius paucis cum sociis Capuam pervenit ibique consules Pompeiumque invenit et postulata Caesaris renuntiat. Illi,re deliberata, respondent scriptaque ad eum mandata per eosdem remittunt.

Nota: Capua -ae: "Capua" (nombre de ciudad). 

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.
 

Texto 18. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO:
Edipo vence a la Esfinge, se casa con la reina y engendra hijos de ella.

ἡ μὲν οὖν Σφὶγξ ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἑαυτὴν ἔρριψεν͵ Οἰδίπους δὲ καὶ τὴν βασιλείαν παρέλαβε καὶ τὴν μητέρα ἔγημεν ἀγνοῶν͵ καὶ παῖδας ἐτέκνωσεν ἐξ αὐτῆς Πολυνείκην1 καὶ Ἐτεοκλέα2.

1. Acusativo sing. de Πολυνείκης -ους: Polinices; 2. Ἐτεοκλῆς -έους: Eteocles.

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Οἰδίπους hasta ἐξ αὐτῆς.
2. Señalar dos derivados castellanos de γάμος (matrimonio) y otros dos de παῖς, παιδός (niño).

jueves, 19 de abril de 2012

Selectividad Latín. Texto 10

El avance de los helvecios causa problemas (2003)

Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias traduxerant et in Haeduorum fines pervenerant eorumque agros populabantur. Haedui, cum se suaque ab iis defendere non possent, legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium.

rogatum, supino en acusativo, valor final, para pedir

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.


martes, 17 de abril de 2012

Texto17. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO
Eneo ofrece sacrificios de primicias a todos los dioses, pero se olvida de Ártemis: aquí está el origen de la muerte de Meleagro
Μελέαγρος δὲ ἀνὴρ ἄτρωτος καὶ γενναῖος γενόμενος τόνδε τὸν τρόπον ἐτελεύτησεν. ἐτησίων καρπῶν ἐν τῇ χώρᾳ γενομένων, τὰς ἀπαρχὰς Οἰνεὺς1 θεοῖς πᾶσι θύων μόνης ᾿Αρτέμιδος2 ἐξελάθετο3.
1. Οἰνεύς, -έως = Eneo, padre de Meleagro; 2.Ἄρτεμις, -ιδος = Ártemis, nombre de diosa; 3. 3ª p. sing. del aoristo medio de ἐκλανθάνω.

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Μελέαγρος hasta ἐτελεύτησε.(1 punto)
2.Señalar dos derivados castellanos de θεός (dios, diosa) y otros dos de μόνος (solo, único) (1 punto)

Selectividad Latín. Texto 9.

Movimientos de tropas previos a la batalla (Sept-2003)
Transeunt Rhenum navibus ratibusque triginta milibus passuum infra eum locum, ubi pons erat perfectus praesidiumque ab Caesare relictum: primos Eburonum fines adeunt; multos ex fuga dispersos excipiunt, magno pecoris numero, cuius sunt cupidissimi barbari, potiuntur.

Eburones um, Eburones, pueblo de la Galia

1. Traducción del texto.
2. Anñalisis del texto subrayado.

domingo, 15 de abril de 2012

Selectividad Latín. Texto 8.

César observa reacciones diversa tras un discurso (junio 2003)
Hac oratione ab Diviciaco habita, omnes qui aderant magno fletu auxilium a Caesare petere coeperunt. Animadvertit Caesar unos ex omnibus Sequanos nihil earum rerum facere quas ceteri facerent sed tristes capite demisso terram intueri.

1. Traducción del texto.
2. Análisis del texto subrayado.

viernes, 13 de abril de 2012

Selectividad Latín. Texto 7.

La noticia de la derrota de los nervios provoca reacciones en sus aliados (2002)
Aduatuci, de quibus supra diximus, cum omnibus copiis auxilio Nerviis venirent, hac pugna nuntiata, ex itinere domum reverterunt; cunctis oppidis castellisque desertis sua omnia in unum oppidum egregie natura munitum contulerunt.

 Aduatuci orum, Aduatucos, pueblo de la Galia

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.


jueves, 12 de abril de 2012

Selectividad Latín. Texto 6.


César se confía, pero los enemigos siguen atentos (2002)
Sed meridie, cum Caesar pabulandi causa tres legiones atque omnem equitatum cum Gaio Trebonio legato misisset, repente hostes ex omnibus partibus ad pabulatores advolaverunt, sic uti ab signis legionibusque non absisterent.

pabulandi causa, gerundio en genitivo, valor final,  a forrajear

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.


miércoles, 11 de abril de 2012

Texto 16. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca (5 puntos):
Descripción del Minotauro y de su reclusión por Minos en el laberinto construido por Dédalo
οὗτος εἶχε ταύρου πρόσωπον͵ τὰ δὲ λοιπὰ ἀνδρός· Μίνως δὲ ἐν τῷ λαβυρίνθῳ κατά τινας χρησμοὺς κατακλείσας αὐτὸν ἐφύλαττεν. ἦν δὲ ὁ λαβύρινθος͵ ὃν Δαίδαλος κατεσκεύασεν͵ οἴκημα καμπαῖς πολυπλόκοις .

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Μίνως hasta ἐφύλαττεν.(1 punto)
2.Señalar dos derivados castellanos de ἀνήρ (hombre, varón) y otros dos de ταῦρος (toro) (1 punto)

martes, 10 de abril de 2012

Texto 14. Traducción Griego 2º Bachillerato

Consecuencias que experimentan los soldados al comer miel de unas colmenas

τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἦν αὐτόθι, καὶ τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν πάντες ἄφρονές τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν καὶ κάτω διεχώρει αὐτοῖς καὶ ὀρθὸς οὐδεὶς ἐδύνατο ἵστασθαι. Jenofonte, Anábasis

1. ἤμουν: 3ª pl. del imp.ind.de ἐμέω = vomitar

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ τῶν hasta ἐγίγνοντο. 
2. Señalar dos derivados castellanos de φαγεῖν (comer)y otros dos de ὀρθός (recto, erguido)

Selectividad Latín. Texto 5.

Actividades de César como preparación para una campaña militar.
 Re frumentaria comparata equitibusque delectis, iter in ea loca facere coepit, quibus in locis esse Germanos audiebat. A quibus cum paucorum dierum iter abesset, legati ab iis venerunt, quorum haec fuit oratio:

1.Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.

domingo, 8 de abril de 2012

Selectividad Latín. Texto 4.At totis fere castris a fronte et a sinistra parte nudatis, cum in dextro cornu legio XII. et non magno ab ea intervallo VII. constitisset, omnes Nervii confertissimo agmine duce Boduognato, qui summam imperii tenebat, ad eum locum contenderunt.

Nervii iorum, Nervios, pueblo de la Galia

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.


Selectividad Latín. Texto 3.

Los tréveros buscan aliados para volver a enfrentarse a César (2001)
Interfecto Indutiomaro, ut docuimus, ad eius propinquos a Treveris imperium defertur. Illi finitimos Germanos sollicitare et pecuniam polliceri non desistunt. Cum ab proximis impetrare non possent, ulteriores temptant.

Indutiomarus i, Induciomaro, jefe de los tréveros.

1. Traducción del texto.
2. Análisis del texto subrayado.