miércoles, 23 de mayo de 2012

Texto 36. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Medea se venga cruelmente de Jasón y huye en un carro tirado por dragones.
Μήδεια δὲ τοὺς παῖδας οὓς εἶχεν ἐξ Ἰάσονος, Μέρμερον καὶ Φέρητα1, ἀπέκτεινε, καὶ λαβοῦσα παρὰ Ἡλίου ἅρμα πτηνῶν δρακόντων ἐπὶ τούτου φεύγουσα ἦλθεν εἰς Ἀθήνας.
1. Μέρμερος καὶ Φέρης, ητος: = Mérmero y Feres, hijos de Jasón y Medea.

CUESTIÓN A:
1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Μήδεια hasta ἀπέκτεινε .
2. Señalar dos derivados castellanos de παῖς, παιδός (niño) y dos de ἥλιος(sol)

viernes, 18 de mayo de 2012

Texto 35. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Odiseo piensa construir un caballo de madera y hace el encargo a Epeo.
Ὕστερoν δὲ ἐπινοεῖ δουρείου1 ἵππου κατασκευὴν καὶ ὑποτίθεται Ἐπειῷ, ὃς ἦν ἀρχιτέκτων· οὗτος ἀπὸ τῆς Ἴδης ξύλα τεμών2 ἵππον κατασκευάζει κοῖλον ἔνδοθεν ει᾿ς τὰς πλευρὰς ἀνεῳγμένον.
1. δούρειος, -α, -ον = de madera; 2. Participio aoristo de τέμνω.

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ὕστερον hasta ἀρχιτέκτων.
2.Señalar dos derivados castellanos de ἵππος (caballo) y otros dos de ἀρχιτέκτων (arquitecto, constructor)

Selectividad latín. Texto 16.


Muerte en combate, entre otros caballeros, de Pisón de Aquitania (Piso Aquitanus).

In eo proelio ex equitibus nostris interficiuntur quattuor et septuaginta, in his vir fortissimus Piso Aquitanus amplissimo genere natus, cuius avus in civitate sua regnum obtinuerat.

1. Traducción del texto.
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado.

miércoles, 16 de mayo de 2012

Texto 34. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca:
Bodas de Cadmo y Harmonía.

Ζεὺς δὲ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα Ἁρμονίαν1͵ Ἀφροδίτης καὶ Ἄρεος2 θυγατέρα. καὶ
πάντες θεοὶ καταλιπόντες τὸν οὐρανόν͵ ἐν τῇ Καδμείᾳ3 τὸν γάμον εὐωχούμενοι
καθύμνησαν4. ἔδωκε δὲ αὐτῇ Κάδμος πέπλον.

1. Ἁρμονία -ας: Harmonía; 2. Ἄρης -εος: Ares; 3. Καδμεία -ας: Cadmea (antiguo nombre de la ciudad de Tebas); 4. καθυμνέω, -ῶ: cantar himnos.

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ πάντες hasta καθύμνησαν .
2. Señalar dos derivados castellanos de γάμος (matrimonio) y otros dos de πᾶς πᾶσα πᾶν (todo).

Texto 33. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca:
Las Harpías no dejan comer a Fineo.
ἔπεμψαν δὲ αὐτῷ καὶ τὰς ἁρπυίας οἱ θεοί· πτερωταὶ δὲ ἦσαν αὗται͵ καὶ
ἐπειδὴ τῷ Φινεῖ1 παρετίθετο τράπεζα͵ ἐξ οὐρανοῦ καθιπτάμεναι2 τὰ μὲν
πλείονα ἀνήρπαζον.

1. Φινεύς -έως: Fineo; 2. καθίπταμαι: bajar volando.

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ ἐπειδὴ hasta ἀνήρπαζον .
2. Señalar dos derivados castellanos de θεός (dios) y otros dos de πτερόν (ala).

domingo, 13 de mayo de 2012

Selectividad latín. Texto 15.


César se dirige hacia el enemigo tras tomar las medidas idóneas para el ataque.

Caesar, exposito exercitu et loco castris idoneo capto, cohortibus decem ad mare relictis, de tertia vigilia ad hostes contendit. Ipse noctu progressus milia passuum circiter XII, hostium copias conspexit. 
1. Traducción del texto. 
2. Análisis morfosintáctico del texto subrayado. 

viernes, 11 de mayo de 2012

Texto 33. Traducción Griego 2º Bachillerato

Texto 30. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Demeter busca por toda la tierra a Perséfone, raptada por Plutón.
Πλούτων δὲ Περσεφόνης ἐρασθεὶς, Διὸς1 συνεργοῦντος, ἥρπασεν αὐτὴν κρύφα. Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει2.
1. Ζεύς , Διός,= Zeus.; 2. Imperf. de περίειμι = recorrer.

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Δημήτηρ hasta περιῄει.
2.Señalar dos derivados castellanos de γῆ (tierra) y otros dos de αὐτός (el mismo, el propio).

Texto 32. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Tetis intenta hacer inmortal a Aquiles mediante el fuego y la ambrosía.
ὡς δὲ ἐγέννησε1 Θέτις ἐκ Πηλέως2 βρέφος, ἀθάνατον θέλουσα ποιῆσαι τοῦτο, κρύφα Πηλέως εἰς τὸ πῦρ ἐγκρύβουσα3 τῆς νυκτὸς ἔφθειρεν ὃ ἦν αὐτῷ θνητὸν πατρῷον, μεθ᾿ ἡμέραν δὲ ἔχριεν ἀμβροσίᾳ.
1. Aoristo de γεννάω; 2. Πελεύς ,-έως , = Peleo, padre de Aquiles. 3. ἐγκρύβουσα = participio de ἐγκρύβω = ἐγκρύπτω

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde κρύφα hasta πατρῷον.

2.Señalar dos derivados castellanos de πῦρ (fuego) y otros dos de ἡμέρα (día).

Texto 31. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
 Se describe al monstruo llamado Quimera y se habla del daño que causaba.
εἶχε δὲ προτομὴν1 μὲν λέοντος͵ οὐρὰν δὲ δράκοντος͵ τρίτην δὲ κεφαλὴν μέσην αἰγός͵ δι΄ ἧς πῦρ ἀνίει. καὶ τὴν χώραν διέφθειρε͵ καὶ τὰ βοσκήματα ἐλυμαίνετο· μία γὰρ φύσις τριῶν θηρίων εἶχε δύναμιν.
1. προτομή, -ῆς, = la parte anterior de su cuerpo

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde εἶχε δὲ hasta ἀνίει.
2.Señalar dos derivados castellanos de κεφαλή (cabeza) y otros dos de φύσις ( la naturaleza).

Texto 29. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
Después de llegar a Tirinto, Heracles está dispuesto a realizar el trabajo que le encargó Euristeo: la muerte del león de Nemea, nacido de Tifón.
τοῦτο ἀκούσας Ἡρακλῆς εἰς Τίρυνθα ἦλθε͵ καὶ τὸ προσταττόμενον ὑπὸ Εὐρυσθέως ἐτέλει. πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν· τοῦτο δὲ ζῷον ἦν ἄτρωτον͵ ἐκ Τυφῶνος γεγεννημένον1.
1. Participio de perfecto pasivo de γεννάω

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde τοῦτο hasta ἐτέλει.
2.Señalar dos derivados castellanos de ἀκούω (oír) y otros dos de ζῷον (ser vivo).

Texto 25. Traducción Griego 2º Bachillerato


TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca.
El rey Preto envía a Belerofonte con una carta para Yóbates en la que, pretextando la muerte de la Quimera, le pide que mate a Belerofonte.
Προῖτος δὲ πιστεύσας ἔδωκεν ἐπιστολὰς αὐτῷ πρὸς Ἰοβάτην κομίσαι͵ ἐν αἷς ἐνεγέγραπτο1 Βελλεροφόντην ἀποκτεῖναι. Ἰοβάτης δὲ ἀναγνοὺς2 ἐπέταξεν αὐτῷ Χίμαιραν κτεῖναι͵ νομίζων αὐτὸν ὑπὸ τοῦ θηρίου διαφθαρήσεσθαι.
1. Pret. Pluscuamperfecto (voz media) de ἐγγράφω; 2. Nom. sing. part. aor. de ἀναγιγνώσκω

CUESTIÓN A
1.Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Ἰοβάτης hasta διαφθαρήσεσθαι.
2.Señalar dos derivados castellanos de γράφω (escribir) y otros dos de ἐπιστολή (carta).

martes, 8 de mayo de 2012

Texto 21. Traducción Griego 2º Bachillerato

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca :
Descripción de las Sirenas.
τούτων1 ἡ μὲν ἐκιθάριζεν, ἡ δὲ ᾖδεν, ἡ δὲ ηὔλει, καὶ διὰ τούτων ἔπειθον καταμένειν2 τοὺς παραπλέοντας. εἶχον δὲ ἀπὸ τῶν μηρῶν ὀρνίθων μορφάς.

1. Se refiere a las Sirenas; 2. Valor final.

1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καὶ διὰ hasta παραπλέοντας .
2. Señalar dos derivados castellanos de διά (a través de) y otros dos de μορφή (forma) (1 punto).