jueves, 26 de octubre de 2017

Texto 65. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA.

Tetis trata de destruir la parte mortal de su hijo Aquiles.

ὡς δὲ ἐγέννησε Θέτις ἐκ Πηλέως βρέφος, ἀθάνατον θέλουσα ποιῆσαι τοῦτο, εἰς τὸ
πῦρ ἐγκρύβουσα τῆς νυκτὸς ἔφθειρεν ὃ4 ἦν αὐτῷ θνητόν, μεθ ̓ ἡμέραν δὲ ἔχριεν
ἀμβροσίᾳ.

1. Θέτις, -ιδος (ἡ): Tetis.
2. Πελεύς, -έως (ὁ): Peleo.
3. De ἐγκρύβω = ἐγκρύπτω.
5. μεθ’: μετά ante vocal aspirada
4. ὃ: pron. relativo neutro “lo que”.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de δέρμα “piel” y dos de ψυχή “alma”.
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado.
3. Análisis sintáctico desde εἰς τὸ πῦρ hasta θνητόν.

Texto 64. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE.

En el interior de las casas había alimentos para el ganado, cereales y vino.

τὰ δὲ κτήνη πάντα χιλῷ ἔνδον ἐτρέφοντο. ἦσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κριθαὶ καὶ ὄσπρια καὶ οἶνος κρίθινος ἐν κρατῆρσιν. ἐνῆσαν δὲ καὶ αὐταὶ αἱ κριθαὶ ἰσοχειλεῖς.

1. De κτῆνος, -εος (τό): cabezas de ganado.
2. De πυρός, -οῦ (ὁ): granos de trigo.
3. De ἔνειμι.
4. ἰσοχειλεῖς: “en la superficie”.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de βιβλίον “libro” y dos de θεός “dios”
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado.
3. Análisis sintáctico desde τὰ δὲ κτήνη hasta ἐτρέφοντο.

miércoles, 25 de octubre de 2017

Texto 63. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA.

Peleo encarga al centauro Quirón que críe a su hijo Aquiles.

κομίζει δὲ τὸν παῖδα πρὸς Χείρωνα Πηλεύς. ὁ δὲ λαβὼν αὐτὸν ἔτρεφε σπλάγχνοις
λεόντων καὶ συῶν ἀγρίων καὶ ἄρκτων μυελοῖς, καὶ ὠνόμασεν Ἀχιλλέα (πρότερον δὲ ἦν ὄνομα αὐτῷ Λιγύρων).

1. Χείρων, -ωνος (ὁ): Quirón.
2. Πηλεύς, -έως (ὁ): Peleo.
3. Participio de aoristo de λαμβάνω.
4. De ὀνομάζω.
5. Λιγύρων, -ωνος (ὁ): Liguirón.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de γυνή “mujer” y dos de νέος “nuevo”
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado.
3. Análisis sintáctico desde ὁ δὲ λαβὼν hasta μυελοῖς.

Texto 62. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE.

Después de cruzar el río, marcharon a través de la llanura de Armenia.

ἐπεὶ δὲ διέβησαν, συνταξάμενοι ἀμφὶ μέσον ἡμέρας ἐπορεύθησαν διὰ τῆς
Ἀρμενίας πεδίον ἅπαν καὶ λείους γηλόφους οὐ μεῖον ἢ πέντε παρασάγγας· οὐ γὰρ
ἦσαν ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ κῶμαι.

1. Aoristo de δια-βαίνω.
2. De συν-τάσσω.
3. Ἀρμενία, -ας (ἡ): Armenia.
4. οὐ μεῖον ἢ: “no menos de”.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de μέγας “grande” y dos de λόγος “palabra”.
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado.
3. Análisis sintáctico desde ἐπεὶ hasta ἅπαν.

Texto 61. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA.

Cuando los Argonautas llegan a Lemnos, las lemnias -excepto Hipsípila- han matado a sus familiares varones.

ἀτιμαζόμεναι δὲ αἱ Λήμνιαι τούς τε πατέρας καὶ τοὺς ἄνδρας φονεύουσι· μόνη δὲ
ἔσωσεν Ὑψιπύλη τὸν ἑαυτῆς πατέρα κρύψασα. προσσχόντες οὖν τῇ Λήμν
μίσγονται ταῖς γυναιξίν.

1. Λήμνιος, -α, -ον: lemnio, de Lemnos.
2. De σώζω.
3. Ὑψιπύλη, -ης (ἡ): Hipsípila.
4. Participio de aoristo de προσέχω.
5. Λῆμνος, -ου (ἡ): la isla de Lemnos.
6. μίσγονται: el sujeto es “los Argonautas”.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de φόβος “miedo” y dos de πόλις “ciudad”.
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado.
3. Análisis sintáctico desde ἀτιμαζόμεναι hasta φονεύουσι.

Texto 60. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE.

Los kurdos rehúyen el combate y Quirísofo y los suyos se lanzan en su persecución con otros generales.

λιπόντες τὴν ὁδὸν ὀλίγοι ἀπέθνῃσκον· εὔζωνοι γὰρ ἦσαν. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον
ἀκούσαντες τῆς σάλπιγγος εὐθὺς ἵεντο ἄνω κατὰ τὴν φανερὰν ὁδόν· ἄλλοι δὲ τῶν
στρατηγῶν κατὰ ἀτριβεῖς ὁδοὺς ἐπορεύοντο.

1. Participio de aoristo de λείπω.
2. De ἀπο-θνῄσκω.
3. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον: “los (soldados) de Quirísofo”.
4. Pretérito imperfecto de ἵημι.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de μόνος “único” y dos de πρῶτος “primero”.
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado.
3. Análisis sintáctico desde λιπόντες hasta ἦσαν.

Texto 59. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA.

Heracles mata a Euritión, el pastor de los bueyes de Gerión, y a su perro.

καὶ παραγενόμενος εἰς Ἐρύθειαν ἐν ὄρει Ἄβαντι αὐλίζεται. αἰσθόμενος δὲ ὁ κύων ἐπ’ αὐτὸν ὥρμα· ὁ δὲ καὶ τοῦτον τῷ ῥοπάλῳ παίει, καὶ τὸν βουκόλον Εὐρυτίωνα τῷ κυνὶ βοηθοῦντα ἀπέκτεινε.

1. Participio de aoristo de παρα-γίγνομαι.
2. Ἐρύθεια, -ας (ἡ): Eritía, la actual Cádiz.
3. Ἄβας, -αντος (ὁ): el monte Abante.
4. Participio de aoristo de αἰσθάνομαι.
5. 3.a p. sing. del pretérito imperfecto de ὁρμάω.
6. Εὐρυτίων, -ωνος (ὁ): Euritión.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de μικρός “pequeño” y dos de γράφω “escribir”.
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado.
3. Análisis sintáctico desde ὁ δὲ καὶ τοῦτον hasta ἀπέκτεινε.

Texto 58. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE.

Los kurdos atacan a los últimos soldados griegos.

ἐπεὶ δὲ οἱ τελευταῖοι τῶν Ἑλλήνων κατέβαινον εἰς τὰς κώμας ἀπὸ τοῦ ἄκρου, τότε δὴ
τινὲς τῶν Καρδούχων τοῖς τελευταίοις ἐπετίθεντο, καὶ ἀπέκτεινάν τινας καὶ λίθοις καὶ τοξεύμασι κατέτρωσαν.

1. Pretérito imperfecto medio de ἐπι-τίθημι.
2. 3a p. pl. del aoristo activo de ἀπο-κτείνω.
3. Aoristo activo de κατα-τιτρώσκω.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de εὐ- “bien” y dos de χρόνος “tiempo”.
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado.
3. Análisis sintáctico desde τότε hasta ἀπέκτεινάν τινας.

Texto 57. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA.

Cécrope es el primer rey mítico del Ática.

Κέκροψ αὐτόχθων, συμφυὲς ἔχων σῶμα ἀνδρὸς καὶ δράκοντος, τῆς Ἀττικῆς
ἐβασίλευσε πρῶτος, καὶ τὴν γῆν πρότερον λεγομένην Ἀκτὴν ἀφ ̓ ἑαυτοῦ Κεκροπίαν
ὠνόμασεν.
1. Κέκροψ, -οπος (ὁ): Cécrope.
2. συμφυής, -ές: “híbrido”, “mixto”.
4. Κεκροπία, -ας (ἡ): Cecropia.
3. Ἀκτή, -ῆς (ἡ): Acte.
5. De ὀνομάζω.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de πέντε “cinco” y dos de δῆμος “pueblo”.
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado.
3. Análisis sintáctico desde Κέκροψ hasta πρῶτος.

Texto 56. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE.
Los griegos, acosados por los kurdos, acampan en una posición que domina la llanura.
ταύτην δ’ αὖ τὴν ἡμέραν ηὐλίσθησαν1 ἐν ταῖς κώμαις ὑπὲρ τοῦ πεδίου παρὰ τὸν
Κεντρίτην2 ποταμόν, εὖρος ὡς δίπλεθρον3, ὃς ὁρίζει τὴν Ἀρμενίαν4 καὶ τὴν τῶν
Καρδούχων χώραν.
1. Aoristo de αὐλίζομαι con significado activo.
2. Κεντρίτης, -ου (ὁ): el río Centrites.
3. ὡς δίπλεθρον: “aproximadamente dos pletros”.
4. Ἀρμενία, -ας (ἡ): Armenia.

CUESTIONES:
1. Cita dos términos castellanos derivados de καρδία “corazón” y dos de παλαιός “antiguo”.
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado.
3. Análisis sintáctico desde ταύτην hasta ποταμόν.

Selectividad latín. Texto 50.

1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta.

Antes de amanecer los soldados de Yugurta (Iugurthinus, -a, -um) invaden el campamento enemigo junto a la fortaleza de Cirta (Cirta, -ae).

Prope Cirtam oppidum utriusque exercitus consedit et, quia diei extremum erat, proelium non inceptum. Sed ubi plerumque noctis processit, obscuro etiam tum lumine milites Iugurthini, signo dato, castra hostium invadunt.

prope (prep. acus.).
ubi (conj. temporal).

2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada, donde se sobreentiende la forma verbal est.
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos laborare y multum, indicando los procedimientos de su evolución.

Selectividad latín. Texto 49.

1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra Civil, 1, 18.

César deja en libertad al general pompeyano Atio (Attius, -ii) y refuerza sus tropas y el campamento.

Caesar eas cohortis* cum exercitu suo coniunxit Attiumque incolumem dimisit. Caesar primis diebus castra magnis operibus munire et ex finitimis municipiis frumentum comportare reliquasque copias exspectare instituit.
* cohortis = cohortes.

2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada.
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos aurum y noctem, indicando los procedimientos de su evolución.

Selectividad latín. Texto 48.

1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta, 57.

Mario llega a Zama.

Marius ad Zamam pervenit. Id oppidum, in campo situm, magis opere quam natura munitum erat, nullius idoneae rei egens, armis virisque opulentum.

2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada.
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos facere y vitam, indicando los procedimientos de su evolución.

Selectividad latín. Texto 47.

1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra Civil, 3, 59.

Dos hermanos galos en el ejército de César.

Erant apud Caesarem in equitum numero Allobroges II fratres, Roucillus et Egus, Adbucilli3 filii, qui principatum in civitate multis annis obtinuerat, singulari virtute homines.

Roucillus, -i: “Roucilo”.
Egus, -i: “Ego”.Adbucillus, -i: “Adbucilo”.


2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada.
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos integrum y portam, indicando los procedimientos de su evolución.

Selectividad latín. Texto 46.

1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta, 80.

Yugurta, tras perder la ciudad de Tala (Thala, -ae), marcha al país de los getulos (Gaetuli, -orum).

Iugurtha postquam, amissa Thala, nihil satis firmum contra Metellum* putat, per magnas solitudines cum paucis profectus pervenit ad Gaetulos, genus hominum ferum incultumque et eo tempore ignarum nominis Romani.

* Metellus, -i: “Metelo”.

2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada.
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos oculum y terram, indicando los procedimientos de su evolución.

Selectividad latín. Texto 45.

1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra Civil, 1, 25 .

César llega a Brindis, pero antes envía a los soldados de Domicio desde Corfinio (Corfinium,- ii).

His datis mandatis, Brundisium cum legionibus VI pervenit, veteranis III et reliquis, quas ex novo dilectu confecerat atque in itinere compleverat; Domitianas enim cohortis* protinus a Corfinio in Siciliam miserat.

* cohortis = cohortes.

2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada.
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos flammam y mutare, indicando los procedimientos de su evolución.

Selectividad latín. Texto 44.

1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta, 96.

Sila (Sulla, -ae), lugarteniente de Mario (Marius, -ii), aprende rápidamente el oficio de la guerra.
Igitur Sulla, uti supra dictum est, postquam in Africam atque in castra Mari cum equitatu venit, rudis antea et ignarus belli, sollertissumus omnium in paucis tempestatibus factus est.

uti = ut.
Mari= Marii.
sollertissumus = sollertissimus.

2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada.
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos capillum y causam, indicando los procedimientos de su evolución.

Selectividad latín. Texto 43.

1. Traduzca el siguiente texto de Salustio, Guerra de Yugurta, 47.

El mercado de Vaga era el más frecuentado del reino.

Erat haud longe ab eo itinere, quo Metellus* pergebat, oppidum Numidarum, nomine Vaga, forum rerum venalium totius regni maxume celebratum.

* Metellus, -i: “Metelo”.

2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada.
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos filium y rotam, indicando los procedimientos de su evolución.

Selectividad latín. Texto 42.

Traduzca el siguiente texto de César, Guerra Civil, 3, 8.

César devuelve las naves a Brindis, poniendo al frente de la operación a Fufio Caleno (Calenus, -i).

Expositis militibus, naves eadem nocte Brundisium a Caesare remittuntur, ut reliquae legiones equitatusque transportari possent. Huic officio praepositus erat Fufius Calenus legatus.

2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada, donde la conjunción ut tiene valor final
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos petram y populum, indicando los procedimientos de su evolución.

Selectividad latín. Texto 41.

1. Traduzca el siguiente texto de César, Guerra Civil, 2, 24.

Curión (Curio, -onis), tras enviar a Marcio (Marcius, -ii) a Útica (Utica, -ae), se dirige hasta el río Bágrada (Bagrada, -ae) y poneal mando al legado Gayo Caninio (Caninius, -ii) Rébilo (Rebilus, -i).

Curio Marcium Uticam navibus praemittit; ipse eodem cum exercitu proficiscitur biduique iter progressus ad flumen Bagradam pervenit. Ibi C. Caninium Rebilum legatum cum legionibus reliquit.
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada.
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos clavem y somnum, indicando los procedimientos de su evolución.

miércoles, 10 de mayo de 2017

Texto 55. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, Anábasis (5 puntos): Los tinos, un pueblo de Tracia, atacados por un numeroso ejército griego, deciden firmar un acuerdo.

 Οἱ δὲ Θυνοὶ1 ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄρους πολλοὺς µὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ πελταστάς, πολλοὺς δὲ ἱππέας, καταβάντες2 ἱκέτευον σπείσασθαι, καὶ πάντα ὡµολόγουν ποιήσειν καὶ πιστὰB3 λαµβάνειν ἐκέλευον. 1. Θυνοί -ῶν, οἱ = los tinos (pueblo de Tracia).  2. Participio aoristo de καταβαίνω.  3. De πιστόν, -οῦ (τό) = garantías o compromiso de fidelidad.

CUESTIÓN A: 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde καταβάντες hasta ποιήσειν (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de ἀντί- «contra» y dos de ὄνοµα «nombre» (1 punto).
 CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1. La poesía épica 2. La historiografía.

Texto 54. Traducción Griego. 2º bachillerato.


TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, Anábasis (5 puntos): Los soldados, mietras descansaban, no perdían de vista al jefe y a sus hijos

Ταύτην µὲν τὴν νύκτα διασκηνήσαντες οὕτως ἐκοιµήθησαν ἐν πᾶσιν ἀφθόνοις πάντες οἱ στρατιῶται, ἐν φυλακῇ ἔχοντες τὸν κώµαρχον καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ὁµοῦ ἐν ὀφθαλµοῖς.

CUESTIÓN A: 1.  Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Ταύτην hasta στρατιῶται (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de πολύς «mucho» y dos de θεός «dios» (1 punto).
CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1. El drama ático: tragedia y comedia  2. La poesía lírica

Texto 53. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca (5 puntos): Cécrope fue el primer rey del Ática y la región se llamaba Cecropia por él.

Κέκροψ αὐτόχθων, συµφυὲς ἔχων σῶµα ἀνδρὸς καὶ δράκοντος, τῆς Ἀττικῆς ἐβασίλευσε πρῶτος, καὶ τὴν γῆν πρότερον λεγοµένην Ἀκτὴν ἀφ΄ ἑαυτοῦ Κεκροπίαν ὠνόµασεν.

1. Κέκροψ, -οπος (ὁ) = Cécrope.  2. Κεκροπία, –ας (ἡ) = Cecropia.  3. Ἀκτή, -ῆς (ἡ) = Acte.

CUESTIÓN A: 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Κέκροψ hasta πρῶτος (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de λόγος «palabra, tratado» y dos de τραῦµα «herida» (1 punto).

 CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1. La poesía lírica  2. La historiografía

Texto 52. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, Anábasis (5 puntos):  Los soldados sufren las inclemencias de la nieve y del Bóreas (viento del Norte) que los deja helados.

Ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου σταθµοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα. ὁ δὲ τρίτος 1 ἐγένετο χαλεπὸς καὶ ἄνεµος βορρᾶς ἐναντίος ἔπνει παντάπασιν ἀποκαίων πάντα καὶ πηγνὺς 2 τοὺς ἀνθρώπους.

1. Se sobrentiende «jornada». 2. Nominativo singular masculino del participio de presente de πήγνυµι.

CUESTIÓN A: 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde ὁ δὲ τρίτος hasta el final (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de γῆ «tierra» y dos de τόπος «lugar» (1 punto).

CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1. La poesía lírica  2. La historiografía

Texto 51. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DE APOLODORO, Biblioteca (5 puntos): Glauco murió al caer en una tinaja de miel y Minos consulta al oráculo para encontrarlo.

 Γλαῦκος 1 δὲ ἔτι νήπιος ὑπάρχων 2, µῦν διώκων εἰς µέλιτος πίθον πεσὼν 3 ἀπέθανεν. ἀφανοῦς 4 δὲ ὄντος αὐτοῦ, Μίνως πολλὴν ζήτησιν ποιούµενος περὶ τῆς εὑρέσεως ἐµαντεύετο.

1. Γλαῦκος, -ου (ὁ) = Glauco.  2. ὑπάρχω = ser.  3 Participio de aoristo de πίπτω.  4. De ἀφανής, -ές.

CUESTIÓN A: 1. Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde Γλαῦκος hasta ἀπέθανεν (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de ἄνθρωπος «hombre» y dos de ἵππος «caballo» (1 punto).

CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1.  La poesía épica.

Texto 50. Traducción Griego. 2º bachillerato.

TRADUCCIÓN DE JENOFONTE, Anábasis (5 puntos): Ascensión del ejército hasta ver el campamento.
Ἐπειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη 1, οἱ πελτασταὶ προϊόντες 2 καὶ κατιδόντες 3 τὸ στρατόπεδον οὐκ ἔµειναν τοὺς ὁπλίτας, ἀλλ’ ἀνακραγόντες ἔθεον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον.

1. Acusativo plural de ὄρος, -εος (τό).  2. Participio de πρόειµι = προέρχοµαι.  3. De καθοράω.

CUESTIÓN A: 1.  Análisis morfológico de las palabras subrayadas y análisis sintáctico desde οἱ πελτασταὶ hasta ὁπλίτας (1 punto). 2. Citar dos términos castellanos derivados de δέκα «diez» y dos de κεφαλή «cabeza» (1 punto)

 CUESTIÓN B: Responder a una de las dos preguntas siguientes (3 puntos): 1.  La poesía épica. 2.  La oratoria.

Griego selectividad, otras comunidades, Texto 6


Posidón y Atenea se disputan el dominio de la región del Ática

ἧκεν οὖν πρῶτος Ποσειδῶν ἐπὶ τὴν ᾿Αττικήν,
καὶ πλήξας1 τῇ τριαίνῃ κατὰ μέσην τὴν ἀκρόπολιν2 ἀπέφηνε3 θάλασσαν,
 ἣν νῦν Ἐρεχθηίδα4 καλοῦσι.
 μετὰ δὲ τοῦτον ἧκεν ᾿Αθηνᾶ, καὶ ποιησαμένη Κέκροπα5 μάρτυρα6 τῆς καταλήψεως7 ἐφύτευσεν ἐλαίαν. (Apolodoro, Biblioteca, 3.14.1)

Notas:1) Participio de πλήσσω.2) κατὰ...ἀκρόπολιν: “en medio de la acrópolis”. 3) Aoristo de ἀποφαίνω. 4) Ἐρεχθηίς ‑ίδος: “Erecteida”. 5) Κέκροψ –οπος: “Cécrope”, rey de Atenas. 6) Predicativo de Κέκροπα. 7) “toma de posesión”

Griego selectividad, otras comunidades. Texto 5


Ciro, cuando vivía entre pastores, fue elegido rey de los niños con los que jugaba.

Ὅτε ἦν δεκαέτης Κῦρος, ἔπαιζε ἐν τῇ κώµῃ ταύτῃ ἐν ᾗ ἦσαν αἱ βουκολίαι αὗται, ἔπαιζε δὲ µετ’ ἄλλων ἡλικιωτῶν ἐν ὁδῷ. καὶ οἱ παῖδες παίζοντες εἵλοντο1 ἑαυτῶν βασιλέα, ὅτι ἐνόµιζον Κῦρον εἶναι τοῦ βουκόλου2 παῖδα.

Notas:1.Aoristo medio de αἱρέω.2.“pastor de bueyes”

Griego selectividad, otras comunidades Texto 4


Clitemnestra y su amante Egisto asesinan a Agamenón

ὁ Ἀγαµέµνων, εἰσελθὼν1 εἰς Μυκήνας µετὰ τῆς Κασάνδρας2 , ἀναιρεῖται ὑπὸ Αἰγίσθου3 καὶ Κλυταιµνήστρας4 . αὐτὴ γὰρ δίδωσι5 αὐτῷ6 χιτῶνα ἄχειρα7 , καὶ τοῦτον8 φονεύει, καὶ ἔπειτα βασιλεύει Μυκηνῶν9 Αἴγισθος. Ἠλέκτρα Ὀρέστην10 τὸν ἀδελφὸν κλέπτει καὶ δίδωσι5 Στροφίῳ11 .


Notas: 1) εἰσελθὼν: de εἰσέρχοµαι. 2) Κασάνδρα, -ας: “Casandra”. 3) Αἴγισθος, -ου: “Egisto”. 4) Κλυταιµνήστρα, -ας: “Clitemnestra”. 5) δίδωσι: 3ª persona singular del presente indicativo del verbo δίδωµι. 6) αὐτῷ: se refiere a Agamenón. 7) ἄχειρ, ος: “sin mangas” 8) τοῦτον: se refiere a Agamenón. 9) Μυκηνῶν: genitivo complemento régimen de βασιλεύει. 10) Ὀρέστης, -ου: “Orestes”. 11) Στρόφιος, -ου “Estrofio”.

Griego selectividad, otras comunidades Texto 3

Demetrio Falereo aconseja al rey Ptolomeo que lea 

Δηµήτριος ὁ Φαληρεὺς1 Πτολεµαίῳ2 τῷ βασιλεῖ παρῄνει3 τὰ περὶ βασιλείας καὶ ἡγεµονίας βιβλία κτᾶσθαι4 καὶ ἀναγιγνώσκειν· ἃ5 γὰρ οἱ φίλοι τοῖς βασιλεῦσιν οὐ θαρροῦσι παραινεῖν, ταῦτα5 ἐν τοῖς βιβλίοις γέγραπται6.   (Plutarco, Moralia 189d)

NOTAS: 1) Δηµήτριος ὁ Φαληρεὺς: de Δηµήτριος, -ου y Φαληρεύς, -εως, “Demetrio Falereo”. 2) Πτολεµαίῳ: de Πτολεµαῖος, -ου, “Ptolomeo” (rey de Egipto). 3) παρῄνει: de παραινέω. 4) κτᾶσθαι: infinitivo de κτάοµαι. 5) ἃ… ταῦτα: “las cosas que… esas…”. 6) Perfecto pasivo de γράφω.

Griego selectividad, otras comunidades Texto 2

Maniobras militares de Alcibiades

ἐκεῖθεν δὲ Ἀλκιβιάδης, συλλέξας δέκα τάλαντα, ἧκεν εἰς τὴν Σάμον1 . Θρασίβουλος2 δὲ σὺν τριάκοντα ναυσὶν ἐπὶ Θρᾴκης3 ᾤχετο, ἐκεῖ δὲ τά τε ἄλλα χωρία κατεστρέψατο καὶ Θάσον4 , ἔχουσαν κακῶς5 ὑπό τε τῶν πολέμων καὶ στάσεων6 καὶ λιμοῦ.

Notas: 1) Σάμον: (la isla de) Samos; 2) Θρασίβουλος: Trasibulo; 3) Θρᾴκης: de Θρᾴκη, (la región de) Tracia; 4) Θάσον: (la isla de) Tasos; 5) ἔχουσαν κακῶς: κακῶς ἔχειν = pasarlo mal; 6) στάσεων: de στάσις, discordia.

Griego selectividad: otras comunidades Texto 1

Teseo vuelve de Creta y Egeo se suicida

Θησεὺς1 δέ, πλέων ἀπὸ τῆς Κρήτης, ἐπελάθετο2 πετάσαι3 τὴν ναῦν λευκοῖς ἱστίοις. Αἰγεὺς4 δέ, ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἰδὼν5 τὴν ναῦν ἔχουσαν μέλαν ἱστίον, καὶ νομἰσας Θησέα ἀποθανεῖν6 , ἔρριψε ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν.   (Adaptado de Apolodoro, Epit. 1.10-11)

Notas: 1) Θησεύς: Teseo; 2) ἐπελάθετο: aoristo de ἐπιλανθάνομαι; 3) πετάσαι: infinitivo de aoristo de πετάννυμι; 4) Αἰγεύς: Egeo; 5) ἰδών: participio de aoristo de ὁράω; 6) ἀποθανεῖν: infinitivo de aoristo de ἀποθνῄσκω.